WYKAZ stanowiącej własność Województwa Pomorskiego przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa

nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 343/5 o pow. 1084 m2, obręb 58 położonej w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00116946/2, oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie