WYKAZ stanowiącej własność Województwa Pomorskiego przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa

nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 343/5 o pow. 1084 m2, obręb 58 położonej w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00116946/2, oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie


III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Gustawa Morcinka 20

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Gustawa Morcinka 20, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 312/6. Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2017 roku o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza nieruchomości 1 000 000,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT). Wadium 50 000,00 zł płatne w terminie do dnia 04 maja 2017 roku

ogłoszenie o przetargu

VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pucku

Siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pucku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 52/3. Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2017 roku o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza nieruchomości 350 000,00 zł (plus 23% podatku VAT). Wadium 17 500,00 zł płatne w terminie do dnia 04 maja 2017 roku.

ogłoszenie o przetargu

IX przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Lubuczewie

Dziewiąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lubuczewie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 9/2, nr 164 i nr 241. Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza nieruchomości 830 000,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT). Wadium 41 500,00 zł płatne w terminie do dnia 04 maja 2017 roku.

ogłoszenie o przetargu

VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Ząbrowie

Ósmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbrowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 361/10 i nr 361/11. Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2017 roku o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza nieruchomości 8 000,00 zł, plus podatek VAT wg stawki 23%. Wadium 1 000,00 zł płatne w terminie do dnia 04 maja 2017 roku

ogłoszenie o przetargu

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1  wraz z udziałem w gruncie i częściach współnych budynku w Gdańsku

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku zlokalizowanego w Gdańsku, przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293A, na działce nr 137/22, obręb 109. Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2017 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58, na parterze, pokój 108. Cena wywoławcza lokalu 133 253,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT). Uchwałą nr 111/IX/15 z dnia 25 maja 2015 roku Sejmik Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na obniżenie bonifikaty z 50% do wysokości 0,1% od ceny lokalu nr 1, z tego tytułu, iż budynek mieszkalny na działce nr 137/22 (w którym znajduje się ww. lokal mieszkalny) wraz z częścią tej działki leży w obrębie zespołu rezydencjonalnego w Gdańsku - Lipcach wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków pod nr 901. Cena jaką zobowiązany będzie zapłacić nabywca zostanie obniżona o wysokość ww. ustalonej bonifikaty. Wadium 6 700,00 zł płatne w terminie do dnia 04 maja 2017 roku

ogłoszenie o przetargu