Słupsk, Wojska Polskiego 50

Rokowania na sprzedaż nieruchomości w Słupsku przy ulicy Wojska Polskiego 50

Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa Pomorskiego, położonych w Słupsku przy ulicy Wojska Polskiego 50, działki nr 505/2 i nr 506/4.

Opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe położone w Słupsku przy ulicy Wojska Polskiego 50, oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 505/2 o powierzchni 498 m2, obręb 0006, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00064149/1 oraz działka nr 506/4 o powierzchni 1 135 m2, obręb 0006, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą Nr SL1S/00018641/3.

Działki nr 505/2 i nr 506/4 położone są w ścisłym centrum miasta. W najbliższym otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, tereny zabudowy usługowej (w tym m.in. przychodnia zdrowia), tereny parkingowe, ulica Wojska Polskiego stanowiąca tzw. Trakt Książęcy, będąca po gruntownej rewitalizacji. Dojście i dojazd drogą o nawierzchni utwardzonej – ulicą Wojska Polskiego.

Działka nr 505/2 posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Wojska Polskiego, poprzez drogę wewnętrzną znajdującą się na działce nr 506/4; działka nr 506/4 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Wojska Polskiego.

Działka nr 505/2 jest niezabudowana (grunt nie jest wykorzystywany pod zabudowę budynkową). Na działce znajdują się następujące urządzenia budowlane: parking wraz z kanalizacją deszczową odprowadzającą wody opadowe z placu oraz kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody opadowe z dachów budynków, fragment chodnika, ogrodzenia. Wewnątrz działki nr 505/2 wydzielona jest działka nr 505/1 zabudowana stacją transformatorową. W bliskim zasięgu (tj. przy działce i w jej granicach) znajdują się sieci elektroenergetyczna, ciepłownicza.

Działka nr 506/4 zabudowana jest budynkiem użytkowym (dawna przychodnia zdrowia). Na działce znajdują się następujące urządzenia budowlane: przyłącza, instalacje zewnętrzne, dojścia, przejazd oraz ogrodzenie. Utwardzenia na przedmiotowej działce w dobrym stanie technicznym – z kostki betonowej. W granicach działki zlokalizowane są niewielkie elementy zewnętrzne budynku (schodki zewnętrzne, taras  zewnętrzny), w którym funkcjonuje przychodnia zdrowia, znajdującego się na sąsiednich działkach nr 506/2, nr 506/3, nr 507/3 i nr 507/4. służące celom komunikacyjnym (dla potrzeb dojścia do budynku na działce nr 507/3). Działka uzbrojona jest w dedykowane dla niej przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze, telekomunikacyjne.

Budynek użytkowy (nr budynku w ewidencji geodezyjnej: 573) o powierzchni użytkowej 2 061,40 m2 (wielkość powierzchni na podstawie projektu adaptacji budynku istniejącego oraz jego rozbudowy) o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczonym. Nad drugim piętrem znajduje się dodatkowo poddasze nieużytkowe. Obecnie obiekt nie jest użytkowany, poza niewielką częścią – dwoma lokalami usługowymi oraz najmową powierzchnią komina dla potrzeb świadczenia usług przekazu sygnału internetowego. Starsza część budynku wzniesiona została w 1922 roku, nowsza część wzniesiona została w latach 80-tych XX w. Obiekt wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, grzewczą, ciepłej wody użytkowej, telekomunikacyjną, wentylacyjną i alarmową.  Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazują ponadnormatywnego zużycia technicznego w stosunku do ich wieku i rodzaju. Stolarka, elementy wykończeniowe i instalacyjne są w zróżnicowanym stanie – wiele z nich kwalifikuje się do remontu lub wymiany.

Obciążenia nieruchomości

Działka nr 505/2 objęta jest umową najmu z przeznaczeniem na miejsca postojowe, zawartą na czas nieoznaczony od dnia 01 czerwca 2021 roku, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Na działce nr 506/4 zawarte są następujące umowy:

– umowa najmu części nieruchomości stanowiącą powierzchnię komina wynoszącą ok. 4 m2, zawarta na okres od dnia 01 sierpnia 2018 roku do dnia 31 lipca 2022 roku – jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności dotyczącej lokalizacji urządzeń do przesyłu sygnałów,

– umowa najmu lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 21,70 m2 położonego na parterze budynku, zawarta na okres od dnia 01 kwietnia 2020 roku do dnia 31 marca 2025 roku – jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości, w celu prowadzenia działalności handlowej (kwiaciarni),

– umowa najmu lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 15,80 m2, zawarta na okres od dnia 21 lipca 2021 roku do dnia 20 lipca 2026 roku – jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności finansowej,

– umowa użyczenia lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 46,60 m2, zawarta na okres od dnia 01 lutego 2022 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku – jednak nie dłużej niż do dnia zbycia nieruchomości, z przeznaczeniem na sklep charytatywny.

W Dziale III księgi wieczystej Nr SL1S/00018641/3 ujawnione są cztery wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z których jeden dotyczy służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 506/4 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 506/3, drugi dotyczy służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 506/4 na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki nr 505/1, a dwa pozostałe dotyczą służebności przesyłu ustanowionych na rzecz właścicieli urządzeń posadowionych na nieruchomości (nie stanowiących części składowych gruntu).

W Dziale III księgi wieczystej Nr SL1S/00064149/1 ujawnione są trzy wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z których dwa dotyczą służebności przesyłu ustanowionych na rzecz właścicieli urządzeń posadowionych na nieruchomości (nie stanowiących części składowych gruntu), natomiast jeden dotyczy służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 505/2 na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki nr 505/1.

Nabywca, w umowie sprzedaży nieruchomości, będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przechodu i przejazdu przez działkę nr 506/4 na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 506/2, nr 507/3 i nr 507/4.

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tuwima” w Słupsku, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/463/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2005 roku ze zmianami (tekst jednolity: Uchwała Nr XLI/592/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2013 roku; Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 30 grudnia 2013 roku, poz. 4736) – działki nr 505/2 i nr 506/4 zlokalizowane są na terenie oznaczonym w planie symbolem 24-UZ – Zabudowa usługowa – usługi opieki zdrowotnej, dopuszczalne inne usługi nieuciążliwe.

Uchwałą Nr XLIV/651/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2022 roku przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tuwima-B” w Słupsku, zmieniającego fragment obowiązującego miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego „Tuwima”, obejmującego swoimi granicami m.in. działki nr 505/2 i nr 506/4.

Nieruchomości położone są w obszarze rewitalizacji, którego granice wyznaczono uchwałą Nr XXIII/276/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska oraz znajdują się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, której granice wyznaczono uchwałą Nr XXXVII/573/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Słupska Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4b) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji.

Przedmiotowe nieruchomości nie są wpisane do rejestru zabytków (budynek znajdujący się na terenie działki nr 506/4 figuruje w gminnej ewidencji zabytków); nie są położone na obszarze parku narodowego, nie znajdują się w zakresie ochrony konserwatora przyrody, a na ich terenie nie ma pomników przyrody. Nieruchomości nie stanowią cmentarza ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Nieruchomości nie są położone na obszarach: terenu górniczego; graniczących z nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd na cele obronności i bezpieczeństwa państwa; morskiego pasa nadbrzeżnego (w tym pasa ochronnego lub pasa technicznego); morskich znajdujących się w granicach portów lub przystani morskich; terenu zamkniętego; specjalnej strefy ekonomicznej. Nieruchomości nie stanowią gruntu pod śródlądowymi wodami powierzchniowymi stojącymi.

Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań

Rokowania na zbycie nieruchomości odbędą się w dniu 15 lipca 2022 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Augustyńskiego 2, na I piętrze, pokój nr 142.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 990 000,00 zł

(słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży liczony od kwoty będącej równowartością 10,62% ceny.

Zaliczka: 199 000,00 zł

(słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

Zaliczka płatna jest przelewem bankowym na konto PKO BP S.A. nr 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098 w terminie do dnia 11 lipca 2022 roku (ostateczny termin wpływu środków na konto urzędu), pod rygorem odmowy udziały w rokowaniach. Wniesienie zaliczki oraz zgłoszenie udziału w rokowaniach przez uczestnika rokowań jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami rokowań, w tym z regulaminem przeprowadzania rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Województwa Pomorskiego (ustalonego uchwałą Nr 446/350/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 maja 2022 roku – zwanego dalej: regulaminem rokowań) i ich akceptacją.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w § 30 regulaminu rokowań, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach

Zgłoszenia udziału w rokowaniach w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opisanej „Rokowania na zbycie nieruchomości – Słupsk, działki nr 505/2 i nr 506/4 – nie otwierać przed 15 lipca 2022 roku, godz. 9.00″, należy dokonać najpóźniej do dnia 11 lipca 2022 roku (decyduje termin wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Majątku i Geodezji, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
  2. datę sporządzenia zgłoszenia,
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań, w tym z regulaminem przeprowadzania rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Województwa Pomorskiego i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty*),
  5. własnoręczny podpis.

Do zgłoszenia udziału w rokowaniach należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki, pod rygorem odmowy udziału w rokowaniach.

*) Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność Województwa Pomorskiego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki.

Wysokość pierwszej raty nie może być mniejsza niż 10% ceny nabycia nieruchomości ustalonej w rokowaniach z nabywcą.

Dodatkowe informacje

Koszty notarialne związane z nabyciem nieruchomości oraz wszelkie inne koszty z tym związane ponosić będzie nabywca.

Materiały do rokowań w cenie 50 zł plus 23% VAT (płatne na konto PKO BP S.A. 86 1020 1811 0000 0702 0312 3148) do odebrania, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, w Departamencie Majątku i Geodezji przy ulicy Augustyńskiego 2 w Gdańsku.

Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 26 listopada 2021 roku, II przetarg – 13 kwietnia 2022 roku.

W zależności od charakteru infrastruktury znajdującej się na przedmiotowych działkach, Województwo Pomorskie zastrzega sobie prawo uregulowania sposobu korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe poprzez obciążenie nieruchomości odpowiednimi służebnościami przesyłu.

W przypadku ujawnienia przez nabywcę nieruchomości – w trakcie wykonywania robót budowlanych – dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązywane staraniem i na koszt nabywcy.

Województwo Pomorskie zastrzega sobie prawo do zawarcia, do dnia rokowań, umów najmu, dzierżawy całości lub części przedmiotowych nieruchomości bądź umów o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem, że termin obowiązywania takiej umowy będzie nie dłuższy niż do dnia zbycia nieruchomości.

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o rokowaniach

Tablice ogłoszeniowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, strony internetowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.nieruchomosci.pomorskie.eu i http://bip.pomorskie.eu

Dodatkowe informacje na temat rokowań pod nr tel. 58 32 68 178.

Wzór zgłoszenia udziału w rokowaniach

……………………………………………….

                                                                                                          (miejscowość, data)

…………………………………………..

(imię i nazwisko/ nazwa lub firma)

…………………………………………..

(adres/ siedziba)

…………………………………………..

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W ROKOWANIACH

na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Słupsku przy ulicy Wojska Polskiego 50

oznaczonych jako działki nr 505/2 i nr 506/4

Ja, niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami rokowań, w tym z regulaminem przeprowadzania rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Województwa Pomorskiego i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

Proponuję cenę nabycia w/w nieruchomości w kwocie ………………………………. zł

Zapłata ceny nabycia nieruchomości nastąpi jednorazowo/ ratalnie* – w ……………. ratach rocznych.

(własnoręczny podpis)

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZGŁOSZENIA

– kopia dowodu wpłaty zaliczki

* – niepotrzebne skreślić

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.