Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Słupsku przy ulicy ks. Józefa Poniatowskiego przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Słupsku przy ulicy ks. Józefa Poniatowskiego przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, położonej w Słupsku przy ulicy ks. Józefa Poniatowskiego, oznaczonej jako działka nr 174/9, obręb 0006, przeznaczonej do sprzedaży

Numer działki, obręb, księga wieczysta – Działka nr 174/9 o pow. 0,3845 ha, obręb 0006, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00110191/8.

Opis nieruchomości – działka nr 174/9 położona jest w ścisłym centrum miasta. W najbliższym otoczeniu nieruchomości znajdują się: tereny z istniejącą zabudową usługową stanowiącą obiekty uczelni wyższej i budynki administracyjne, tereny o przeznaczeniu mieszkaniowo-usługowym, na których znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (w tym budynek mieszkalny położony przy ulicy ks. Józefa Poniatowskiego 2 znajdujący się na południowo-wschodniej granicy działki), tereny zieleni parkowej, ulica ks. Józefa Poniatowskiego stanowiąca drogę zbiorczą. W sąsiedztwie działki znajduje się przystanek autobusowy komunikacji publicznej.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, tj. do działki nr 1912 stanowiącej odcinek pasa drogowego drogi publicznej ulicy ks. Józefa Poniatowskiego. Ulica posiada jezdnię o nawierzchni asfaltowej, rowerową ścieżkę bitumiczną oraz chodniki po obu stronach jezdni. Na przedmiotową działkę nie jest wykonany zjazd drogowy.

Działka ma kształt sześcioboczny o średnim stopniu zwartości, teren płaski. W granicach działki nie ma przyłączy jej dedykowanych. W pasie drogowym ulicy ks. Józefa Poniatowskiego (w bliskim zasięgu nieruchomości) znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczna i gazowa, a także linia telekomunikacyjna. W granicach nieruchomości znajdują się urządzenia wchodzące w skład przedsiębiorstw przesyłowych, nienależące do części składowych nieruchomości, w postaci: podziemnej infrastruktury ciepłowniczej i kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetycznych podziemnych linii kablowych.

Na nieruchomości znajdują się urządzenia budowlane stanowiące: ogrodzenia, część instalacji oświetlenia terenu (znajdująca się przy granicy działki, w jej północno-zachodnim fragmencie) obejmująca 1 słup oświetleniowy i podziemną instalację kablową. Prawie całą powierzchnię działki zajmuje zieleń.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania – Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Poniatowskiego-C” w Słupsku zatwierdzonego Uchwałą Nr XLV/619/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 listopada 2017 roku, działka nr 174/9 położona jest na obszarze strefy funkcyjnej 04.15.U – tereny usług.

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków, nie znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatora zabytków, nie stanowi cmentarza ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków, nie jest położona na obszarze parku narodowego, nie znajdują się na niej pomniki przyrody, nie znajduje się w zakresie ochrony konserwatora przyrody.

Działka nie jest położona na obszarze: terenu górniczego, terenu zamkniętego, graniczącym z nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, morskiego pasa nadbrzeżnego (w tym pasa ochronnego lub pasa technicznego), morskim znajdujących się w granicach portu lub przystani morskiej, specjalnej strefy ekonomicznej. Nieruchomość nie stanowi gruntu pod śródlądowymi wodami powierzchniowymi stojącymi.

Cena nieruchomości – 1 200 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) plus podatek VAT wg stawki podstawowej.

Uwagi – W zależności od charakteru infrastruktury znajdującej się na przedmiotowej działce, Województwo Pomorskie zastrzega sobie prawo uregulowania kwestii służebności przesyłu ww. sieci do dnia przetargu, poprzez obciążenie przedmiotowej nieruchomości służebnościami przesyłu ww. sieci.

W przypadku ujawnienia przez nabywcę nieruchomości – w trakcie wykonywania robót budowlanych – dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, należy dokonać stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązywane staraniem i na koszt nabywcy.

Od dnia wywieszenia wykazu wyznacza się 6-cio tygodniowy termin do złożenia wniosku o nabycie w/w nieruchomości osobom, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

Do pobrania
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.