INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE OGÓLNE:
Przetargi oraz rokowania odbywają się w gabinecie nr 140, na I piętrze w siedzibie:
Departamentu Majątku i Geodezji,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
w Gdańsku
ul. Augustyńskiego 2

WADIUM:

 1. Wadium płatne jest przelewem bankowym na konto
  PKOBP SA nr 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098
  w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu
 2. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem oraz warunkami przetargu i ich akceptacją.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

ZALICZKA:

 1. Zaliczka płatna przelewem bankowym na konto
  PKOBP SA nr 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098
  w terminie podanym w ogłoszeniu o rokowaniach, pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w rokowaniach.
 2. Wpłata zaliczki przez uczestnika rokowań jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu za poznania się z regulaminem rokowań i warunkami rokowań oraz ich akceptacją.
 3. Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona w ciągu 3 dni od dnia za kończenia rokowań.

MATERIAŁY DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
W cenie 50 zł + 23% VAT
płatne przelewem bankowym na konto:
PKOBP SA nr 86 1020 1811 0000 0702 0312 3148
do odebrania
(po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)
w Departamencie Majątku i Geodezji
ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku, pok. nr 142